Публични покани - Публична покана - 08.03.2013 г.

Публична покана за обществена поръчка с предмет: Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти, както следва: 1.Античен стадион на Филипопол – ремонт и преустройство на съществуваща двуетажна сграда със смесено предназначение, със застроена площ от 251 кв.м. /двеста петдесет и един квадратни метра/, представляваща част от Античен стадион на Филипопол /Римски стадион/, находящи се в град Пловдив, площад «Римски стадион», Централна градска част, в поземлен имот с идентификатор 56784.519.1085.1, по кадастрална карта и кадастрални регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КК, засягащо поземления имот със Заповед №КД-14-16-1440/09.07.2010 година на Началника на СГКК-Пловдив; 2.Античен театър на Филипопол – комплексно проектиране на благоустрояване, туристическо обслужване и изграждане на информационна система за археологическия паметник на културата от национално значение, целият с площ от 6435 кв.м. /шест хиляди четиристотин тридесет и пет квадратни метра/, находящ се в град Пловдив, ул.«Цар Ивайло» №4, Централна градска част, съставляващ поземлен имот с идентификатор 56784.519.870 по кадастрална карта и кадастрални регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК

2013-03-08

Документацията е неактивна, считано от 18.03.2013г.

Календар на събитията  

Календар и събития

 

< Обратно