Кариери

СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ

Основни длъжностни задължения:

- Извършва продажбата на основни и допълните туристически услуги и туристически пакети;
- Извършва продажбата на рекламни материали, книжни материали, аксесоари, сувенири и др. продукти, свързани с популяризирането на Пловдив като туристическа дестинация;
- Поддържа на контакти с туроператори, корпоративни клиенти и други доставчици на услуги;
- Участва в провеждането на кампании за продажби на промоционални пакети и туристически услуги;
- Организира и отчита дейността по продажбите на горепосочените услуги;
- Събира, обработва, съхранява и актуализира статистическа информация и база данни за единната система за туристическа информация;
- Осигурява своевременното информационно обслужване на туристите по телефон, електронна поща и на място в Туристическия център; 
- Дава предложения за включването на нови продукти и услуги за продажба;
- Дава предложения за оптимизацията на работния процес в съответния отдел;
- Съдейства за изпълнението на разработената стратегия и план за устойчивото развитие на туризма в община Пловдив за периода 2014-2020 г.;
- Следи за изразходването на наличните артикули, изготвя заявки при изчерпване на количествата;

Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето:
• Закон за туризма и подзаконови нормативни актове
• Закон за културното наследство и подзаконови нормативни актове

Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование – висше Висше образование в някое от направленията: Туризъм, Маркетинг и реклама, Връзки с обществеността, Икономика.
• Езикови познания – владеене на английски език (B2), втори чужд език /немски, руски, италиански/ е предимство
• Компютърна грамотност – умение за работа с MS Office пакет, интернет-приложения и офис техника
• Високо ниво на комуникативни умения, лесно преодоляване на езиковата бариера
Eкспедитивност и организираност, комуникативност, отлична работа в екип, оперативност, организационни умения, инициативност
Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография по европейски образец с актуална снимка 
• Мотивационно писмо
 

 

КООРДИНАТОР СЪБИТИЯ

Основни длъжностни задължения:

• Координира и контролира събития и активности от обществено-културен характер, конференции и изложения провеждащи се на територията на и от института;
• Отговаря на запитвания, свързани с вида и цената на предлаганите възможности за провеждане на мероприятия, както и за условията на самия обект;
• Предоставя писмено и устно туристическа информация, осигурявайки високо качество на информационното обслужване на гостите и гражданите на Пловдив;
• Извършва търговия с рекламно-информационни материали, стоки и услуги, свързани с популяризирането на Пловдив, включително и съставя съответните нормативно-изискуеми разплащателни документи /протоколи, отчети и пр./; 
• Участва в проучвания на удовлетвореността на местни и чуждестранни потребители на туристически услуги от качеството на обслужване, цените на туристически услуги в град Пловдив и др.;
• Участва в изпълнението на краткосрочни концепции и програми в съответствие с националната и общинска стратегии и съобразно с местните туристически ресурси и потребности за развитие на туризма в Община Пловдив;

Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето:
• Закон за туризма и подзаконови нормативни актове
• Закон за културното наследство и подзаконови нормативни актове

Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование – висше образование в някое от направленията: Туризъм, Културен туризъм, Артмениджмънт, Маркетинг и реклама, Връзки с обществеността, Икономика.
• Езикови познания – владеене на английски език (B2), втори чужд език /немски, руски, италиански/ е предимство
• Компютърна грамотност – умение за работа с MS Office пакет, интернет-приложения и офис техника
• Високо ниво на комуникативни умения, лесно преодоляване на езиковата бариера
• За предимство се смята познаване на:
- културния календар на Пловдив и страната
- емблематични фестивали и културно-исторически обекти и събития 
- участие като куратор, съавтор или доброволец в събитийния календар на Пловдив /респ. фестивал или проява в страната/

Eкспедитивност, комуникативност, отлична работа в екип, оперативност, организационни умения, инициативност
Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография по европейски образец с актуална снимка 
• Мотивационно писмо
 

 

СПЕЦИАЛИСТ МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Основни длъжностни задължения:

1. Участва активно в цялостния процес по планиране, иницииране и реализация на рекламата на ОИ „Старинен Пловдив" и дестинация Пловдив (медийна – печатна и електронна, сувенирна, събитийна);
2. Участва в подготовката и изготвянето на презентации за туристическия продукт на Пловдив във връзка с участие на международни, национални, регионални и местни туристически борси и изложения; 
3. Предоставя писмено и устно туристическа информация, осигурявайки високо качество на информационното обслужване на гостите и гражданите на Пловдив;
4. Извършва продажбата на основни и допълните туристически услуги и туристически пакети;
5. Извършва продажбата на рекламни материали, книжни материали, аксесоари, сувенири и др. продукти, свързани с популяризирането на Пловдив като туристическа дестинация;
6. Поддържа, разширява и актуализира базите данни на туристическите информационни центрове;

Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето:
• Закон за туризма и подзаконови нормативни актове
• Закон за културното наследство и подзаконови нормативни актове

Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование – висше Висше образование в някое от направленията: Туризъм, Маркетинг и реклама, Връзки с обществеността, Икономика.
• Езикови познания – владеене на английски език (B2), втори чужд език /немски, руски, италиански/ е предимство
• Компютърна грамотност – умение за работа с MS Office пакет, интернет-приложения и офис техника
• Високо ниво на комуникативни умения, лесно преодоляване на езиковата бариера.
Eкспедитивност и организираност, комуникативност, отлична работа в екип, оперативност, инициативност.
Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография по европейски образец с актуална снимка 
 

 

ЕКСПЕРТ МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Основни длъжностни задължения:
1. Инициира и участва в организирането на маркетингови проучвания, които да служат при разработването и осъществяването на рекламни и комуникационни кампании с цел презентиране туристическия продукт на град Пловдив;
2. Участва активно в цялостния процес по планиране, иницииране, реализация и анализ на рекламата на дестинация Пловдив (медийна – печатна и електронна, сувенирна, събитийна);
3. Участва в разработването и изпълнението на краткосрочни концепции и програми в съответствие с националната и общинска стратегии и съобразно с местните туристически ресурси и потребности за развитие на туризма в Община Пловдив;
4. Проучва, предлага, подготвя и участва в презентирането на туристическия продукт на Пловдив на международни, национални, регионални и местни туристически борси и изложения, участва в конференции, кръгли маси и др.; 
5. Инициира и изготвя нови брандирани туристически маршрути и продукти или обновявава вече съществуващи такива;
6. Извършва търговия с рекламно-информационни материали, стоки и услуги, свързани с популяризирането на Пловдив като туристическа дестинация; 
7. Поддържа контакти и осъществява съвместна дейност с Министерството на туризма, туристическите информационни центрове в страната и чужбина, с туристически обекти на територията на общината, областта и Тракийски туристически район, с учебни заведения по туризъм в Пловдив, както и с браншови, регионални и национални туристически организации;

Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето:
• Закон за туризма и подзаконови нормативни актове
• Закон за културното наследство и подзаконови нормативни актове

Изисквания за заемане на длъжността:
• Минимална образователна степен „магистър” в направленията - туризъм, икономика, филология;
• Професионален опит – трудов стаж 2 /две/ години в сферата на туризма;
• Владеене писмено и говоримо на два чужди езика;
1. Компютърна грамотност – – работа работа с графични, мултимедийни и програмни продукти свързани със заеманата длъжност - Corel draw, Adobe Photoshop, Word, Excel, Интернет и други; офис техника
• Високо ниво на комуникативни умения, лесно преодоляване на езиковата бариера

Eкспедитивност и организираност, комуникативност, отлична работа в екип, оперативност, организационни умения, инициативност
Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография по европейски образец с актуална снимка 
• Мотивационно писмо

 


Документи се приемат:
• На електронната поща или на адрес: гр. Пловдив, ул. „Константин Стоилов” № 50, стая „Административна служба”, от 10.00 ч. до 16.00 ч.

Срок за подаване на документи: 22.07.2018 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

 


Календар на събитията  

Календар и събития